حیف که زندگی فقط تو رویاست و گرنه تو واقعیت اینی که ما داریم روزی صدبار مردنه