باطری موبایل من،
ماندگاری‌اش از بعضی رابطه‌ها بیشتر است