بعد از تو ميتوان به همان
خيابان رفت
به همان كافه
همان ميز
و همان قهوه را سفارش داد
اما چه كسى ميتواند اسمم را مثل تو صدا بزند؟