زندگی هرگز به اگر و
اما های تو پاسخ نمی دهد.
زندگی هیچ نمیگوید؛ نشانت میدهد.
پس؛ سلطان باید ها باش
نه بنده شاید ها...