حال من
از بی تو ماندن
بسان گیاهی پژمرده ست
پشت شیشه مشجر ، تشنه ی نور ...