💕اگر نمیتوانی به کسی
امید بدهی نا امیدش نکن!!!

اگر شنونده خوبی هستی
رازدار خوبی هم باش!!!!

اگر نمیتوانی زخمی را
مرحم بکنی،نمک هم نباش!!

دریک کلام!
مهربان باش ...