خیلی چیزها را نگفتن، معرفت می خواهد نه طاقت
طاقت یه روزی تموم میشه.
اما معرفت نه،
جاشو عوض می کنه...