چو قناری به قفس؟
یا چو پرستو به سفر؟

هیچ یک! من چو کبوتر؛
نه رهایم، نه اسیر