آدما دو جور زندگی میکنن :

یا غرورشونو زیر پاشون میذارن
و با انسانها زندگی میکنن...

یا انسانها رو زیر پاشون میذارن
و با غرورشون زندگی میکنن...!!!