آه …
هرگز صد عکس، پُر نخواهد کرد
جایِ یک زمزمه ی ساکتِ پا را بر فرش...