عاشق که شوید
عقلتان کیش میشودو قلبتان مات چشمانش...