💐🍃جمعه روزی نیست که
فقط بخواهیم به شب برسانیم
و تمامش کنیم.

جمعه روز دوست‌داشتن
و دوست‌داشته‌شدن‌ است❤️

همان روزی که باید
تمام کاستی‌های هفته را
برای آنکه دوستش داریم، جبران کنیم😘

🌺جمعه‌هایمان را هدر ندهیم🌸