قلبم را
دانه دانه کرده ام
ریخته ام پشت پنجره ی اتاقت!
فردا
همه ی گنجشکهای آن حوالی
عاشقت میشوند...