بخند اردیبهشت روی لب‌های توست
تو که میخندی
برایم زمین چیزی از بهشت کم ندارد