شب را دوست دارم
چون همیشه باور موهایت را در دستانم جاری میکند
کجایی باور شبهای تارم؟