مثل یک شعر مرا تنگ در آغوش بگیر
که هوای غزلم سخت شبیه تن توست ...!