باران می چکد
از ابر سینه ام
بر پنجره ی احساسم
و واژه های دلتنگ
شانه می کشند
گیسوان بارانی شعرم را