هوا را میبیني...؟
تکلیفش با خودش معلوم نیست...
میبارد نمیبارد گرم است سرد است
طوفان میکند میسوزاند درست مثل
"تو" یک ناپایداری مطلق...!