🍃🌸امیدوارم امروز
پروانه ی دلتان شاد و سبکبال
در باغ زندگانی پرواز کند.

و عطر خوش امید و عشق ❤️
وجودتان را معطر و خوشبو سازد

امروز زندگى را زندگى كنيد
زندگى را
احساس تان را
و بودتان را لمس كنيد😘