من در آستانه چند سالگی ام ؟
با احتساب روزها،
صد سال خسته؛
با احتساب شب ها،
هزار سال منتظر؛
با احتساب عشق،
چند سال است مرده ام!