بر تن شنیده‌ای چه رسید از فراق جان؟
از درد دوری تو دلم را همان رسید