به خدا
دوست داشتنِ تو دست من نیست
خب خودت بگرد ببین
مهرت را کجاي دلم
انداخته اي...

‌‌‌‌