دوستت دارم،
مثل عارفی که خدایش را نمی بیند،
اما،
به معجزه اش ایمان دارد...!