آن زمان ڪه باید دوست بداریم، ڪوتاهی میڪنیم!
آن زمان ڪه دوستمان دارن، لجبازی میکنیم!
و بعد برای آنچه از دست رفته آه میکشیم..آه...