بیا تا یک زمان امروز خوش باشیم در خلوت
که در عالم نمی‌داند،
کسی احوال فردا را