در تـو هـزار مزرعـه ی ،
خشـخاش تازه است
آدم به "چشم های تو"
معتاد می شود...