بوی تو
بوی دست‌های خداست
که گل‌هايش را کاشته
به خانه‌ی خود می‌رود.
تو که با منی صبحانه‌ی من
ليوانی کهکشان شيری است
و تکه‌های تازه‌ی رعدوبرق
در بشقابم برق می‌زند.