تو اگه شبیه حرفات بودی،
قصه‌مون شبیه‌ِ حالاش نبود!
آدما شبیه حرفا نیستن
حافظم شبیه فالاش نبود!