در جهانی که وفا نیست
به دل های بشر

بی نیاز از همه باشی
به خدا می‌ارزد