ترجیح میدهم تنهایی بروم
جایی که ، هیچکس را نمیشناسم
تا اینکه میان این همه آشنا
تنها باشم...