به همان‌اندازه که برای نگرانی انرژی صرف میشود، برای مثبت نگر بودن هم صرف میشود. انرژی‌ات را در مثبت نگری صرف کن، اتفاقات مثبت برایت رخ‌ خواهند داد.