به چهره آدما خوب نگاه کنید،
اونی که خیلی درد کشیده، خنده هاشم خیلی قشنگه emoji