وقتی گفتم : دوستت دارم
می دانستم انقلابی است علیه قبیله
و ناقوس رسوایی آنها را زده بودم...
می‌خواستم برانداز سلطه باشم
تا جنگل ها انبوه برویند
تا آبی دریاها فزونی یابد..