و چه "بی‌رحم" است،
کسی که میداند با "حرفی"
خوب میکند "حالی" را،
اما دریغ میکند...!