نيمى از زندگیست
معشوقى كه
بوسيدن را
خوب بلد باشد ...