دوست داشتنت بهانه ایست
تا در ایوان بنشینم
و قطره های باران را
با وسواس کودکانه‌ای بشمارم
که وقتی می‌گویم
به اندازه ی «باران» دوستت دارم
مبادا ڪم گفته باشم •••