متبرک باد نام تو-
و ما همچنان دوره میکنیم
شب را و روز را هنوز را....