سر من درد که نه،
میل شکستن دارد...
تا که بیرون بکشم
از وسطش فکرِ تو را...!