یه استاد داشتیم حرفای قشنگی میزد ؛
یه بار گفت : کلمات بار حقوقی دارن
الکی به کسی نگید "دوستت دارم" ،
دروغ بگی ، دادگاه روزگار مجازاتت میکنه ...