بهم گفت : تازنده ام تنهات نمیذارم ؟!
یعنی الان مُرده ؟!