یاد بگیرین اولویت باشین نه گزینه!
اگه فهمیدین گزینه این، انتخاب نباشین