شعر هایم
به تمنای چشمان توست
چشمهایت را نبند
هستی ام به باد می رود...