شعرهایم را بِگرد ....
جای خالی تو ...
همه جا هست !