تو دقیقا همـــون ...
بلای خـــوبی بــودی ...
که بیـن این همـه بدبـختی ...
بـه ســرم اومـد ...