بال نگاهم
پر می کشد از
پنجره ی چشمی که
اسیرش شده است
بال پروازم