دوست‌ترت دارم
از هر چه دوست
ای تو به من
از خودِ من خویش‌تر!
دوست‌تر از آنکه بگویم چقدر ...
بیشتر از
بیشتر از
بیشتر...