بعضیام دلداری دادنشون
مثل بادبزن زغاله...
هدفشون خنک کردنت نیست
میخوان آتیشتو بیشتر کنن...