من دنيا را
در يک نگاه بدست آوردم
همان نگاهى كه...
به چشمانِ تو
دوخته شد...