هر روز غریبه‌ها از کنارت رد میشن
بهت نگاه میکنن
صداتو میشنون و هیچ وقت نمیفهمن
یه نفر چقد واسه همین چیزاى ساده دلتنگه