آدمیزاد دوست داره خاص باشه، خاص بپوشه، خاص فکر کنه، خاص رفتار کنه.
ولی آدمهای معدودین که خاصن و به نظرم تنها کسایین
که هیچ‌وقت قصد خاص بودن نداشتن